Category: Skole

Haugenstua skole 1-10

Bydel Stovner, Oslo
3-parallell 1-10 skole for 900 elever
Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Totalentreprenør: Betonmast AS
Areal: 8550 m2 BTA
Ferdigstilt vår 2016

Dagens skoleanlegg på Haugenstua består av Haugenstua og Smedstua skole oppført i 1972. Skoleanlegget er oppført i én etasje. Tomta er på 52 da og ligger høyt og fritt med utsikt over store deler av Groruddalen. Etter et forprosjekt i 2012 som vurderte muligheten for rehabilitering av det gamle skoleanlegget, ble det vedtatt å oppføre ny 1-10-skole for 900 elever på Haugenstua.

Forutsetninger for prosjektet:

  • Prosjektet skal gjennomføres innenfor rammen av gjeldende reguleringsplan
  • Prosjektet skal gjennomføres uten bruk av midlertidige skolearealer, dvs. at gamle Haugenstua skole skal være i bruk i hele byggetida
  • Eksisterende idrettshall skal beholdes, og ny skole skal ha innvendig tilknytning kroppsøvingsarealer til denne
  • Prosjektet skal ha passivhusstandard

Prosjektet er en kompakt skolebygning på tomtas nordvestre del, og består av

  • en nordfløy i 3 etasjer som rommer mellomtrinn, ungdomstrinn og spesialutstyrte arealer og allrom
  • en sydfløy i 2 etasjer som rommer småskoletrinnet og administrasjons- og personalarealer
  • et transparent mellombygg som rommer hovedinngang og bibliotek

Denne løsningen oppfyller kravet om tilknytning til eksisterende idrettshall og gjør at eksisterende skolebygning kunne være i bruk i byggetida. Plasseringen frigjør også et stort og verdifullt uteareal. Uteområdet knytter seg til et overordnet gang- og sykkelveinett, blant annet oldtidsveien mot Gjelleråsen. Gangveitraséene legges delvis gjennom skoleanlegget og tas opp i skolens uteområde. Frittstående skjermtak, overdekket sykkelparkering, utvendig boder og nettstasjon utformes og lokaliseres slik at de definerer uterom med forskjellig bruk og karakter.

Det var et mål at ny skolebygning og eksisterende idrettshall skulle fremstå som et samlet bygningsanlegg. Nordfløyen ligger midt i skoleanlegget med den lavere idrettshallen og sydfløyen på hver side. Allrom og bibliotek er sentralt plassert og nås lett fra alle deler av undervisningsarealene. Hvert klassetrinn er et eget hjemmeområde, og atkomster til disse er desentralisert og lagt fra uteområder som utformes for de forskjellige aldergruppene.

Skolen har bærende konstruksjoner av stål og hulldekkeelementer. Fasader er utført i ikke-bærende bindingsverk og forblendet med tegl. Tak er valmtak med fall 15°, og ventilasjonsrom er lagt i loftsvolumet uten takoppbygg.