Category: Offentlig, Skole

Haugenstua skole 1-10

Bydel Stovner, Oslo
3-parallell 1-10 skole for 900 elever
Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Totalentreprenør: Betonmast AS
Areal: 8550 m2 BTA
Ferdigstilt vår 2016

Det gamle skoleanlegget på Haugenstua besto av Haugenstua og Smedstua skoler oppført i 1972. Tomta er på 52 da og ligger høyt og fritt med utsikt over store deler av Groruddalen. Etter et forprosjekt i 2012 som vurderte muligheten for rehabilitering av det gamle skoleanlegget, ble det vedtatt å oppføre ny 1-10-skole for 900 elever på Haugenstua.

Forutsetninger for prosjektet:

  • Prosjektet ble gjennomført innenfor rammen av gjeldende reguleringsplan
  • Prosjektet ble gjennomført uten bruk av midlertidige skolearealer, dvs. at gamle Haugenstua skole var i bruk i hele byggetida
  • Eksisterende idrettshall er beholdt, og ny skole har innvendig tilknytning til denne
  • Prosjektet har passivhusstandard

Prosjektet er en kompakt skolebygning på tomtas nordvestre del, og består av

  • en nordfløy i 3 etasjer som rommer mellomtrinn, ungdomstrinn og spesialutstyrte arealer og allrom
  • en sydfløy i 2 etasjer som rommer småskoletrinnet og administrasjons- og personalarealer
  • et transparent mellombygg som rommer hovedinngang og bibliotek

Denne løsningen oppfyller kravet om tilknytning til eksisterende idrettshall og gjør at eksisterende skolebygning kunne være i bruk i byggetida. Plasseringen frigjør også et stort og verdifullt uteareal. Uteområdet knytter seg til et overordnet gang- og sykkelveinett, blant annet oldtidsveien mot Gjelleråsen. Gangveitraséene er lagt delvis gjennom skoleanlegget og tas opp i skolens uteområde. Frittstående skjermtak, overdekket sykkelparkering, utvendige boder og nettstasjon er utformet og lokalisert slik at de definerer uterom med forskjellig bruk og karakter.

Det var et mål at ny skolebygning og eksisterende idrettshall skulle fremstå som et samlet bygningsanlegg. Nordfløyen ligger midt i skoleanlegget med den lavere idrettshallen og sydfløyen på hver side. Allrom og bibliotek er sentralt plassert og nås lett fra alle deler av undervisningsarealene. Hvert klassetrinn er et eget hjemmeområde, og atkomster til disse er desentralisert og lagt fra uteområder som utformes for de forskjellige aldergruppene.

Skolen har bærende konstruksjoner av stål og hulldekkeelementer. Fasader er utført i ikke-bærende bindingsverk og forblendet med tegl. Tak er valmtak med fall 15°, og ventilasjonsrom er lagt i loftsvolumet uten takoppbygg.