Category: Offentlig

Politiets utlendingsenhet, Trandum

Sted: Gardermoen, Akershus
Bygningstype: Internat
Byggherre: Statsbygg
Areal: 1712m2 BRA
Forprosjekt 2014, detaljprosjekt 2015

Romfarer arkitekter har i samarbeid med Statsbygg planlagt en utvidelse av dagens utlendingsinternat på Trandum med et midlertidig modulbygg med plass for 90 celleenheter og 9 sikkerhetsceller for Politiets utlendingsenhet på oppdrag fra Justisdepartementet. Den planlagte bygningen i tre etasjer kommer i tillegg til de eksisterende byggene som er i bruk og er en videreførelse av to modulbygg som ble bygget i 2011-2013.

Den nye modulbygningen vil ha samme visuelle stil og høyde som de to allerede oppførte modulbyggene. Bygget er tenkt plassert mot vest i forlengelsen av modul 1, og sammenkoblet med den eksisterende bebyggelsen via innebyggede gangbaner på terreng. Internatet skal brukes for kortidsopphold, ofte bare noen dager. Rundt bygget skal uteoppholdsarealene for beboerene oppgraderes med ny beplantning, grøntarealer og gangveier. Samtidig med utvidelsen av modul 3 er det planlagt ny perimetersikring av området med nye gjerder og porter.